KVKK Aydınlatma Metni

www.mutfaginyildizi.com com sitesinin sahibi şirketimiz Pak Gıda Üretim ve Paz. A.Ş.  (PAK Gıda), veri sorumlusu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işlemektedir. KVKK'nun Aydınlatma Yükümlülüğü'nü düzenleyen 10'ncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri ilgili kişileri belirli konularda bilgilendirmekle yükümlüdür. Bu aydınlatma metni de hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi amacıyla Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'ine uygun olarak hazırlanmıştır.

Tanımlar : 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na göre: Kişisel veri; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, Kişisel verilerin işlenmesi; kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, İlgili kişi; kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi, Veri sorumlusu; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, Aydınlatma yükümlülüğü; kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişinin, ilgili kişilere; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun'un 11'inci maddesinde sayılan diğer hakları konusunda bilgi verme yükümlülüğünü, ifade eder.

İlgili Kişi: Kişisel verileri PAK Gıda tarafından işlenen siz, web sitemizi ziyaret etmeniz sebebiyle, internet sitesi ziyaretçisi olarak Kanun tarafından İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz.

Veri Sorumlusu: Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan şirketimiz PAK Gıda veri sorumlusudur.

Kişisel Verilerinizin Elde Edilmesi: Kişisel verileriniz, internet sitelerimiz, satış ve pazarlama departmanı ve diğer ilgili çalışanlarımız, müşteri ziyaretlerinde toplanan formlar, dijital pazarlama ve çağrı merkezi, sosyal medya, organizatörlerimiz, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığıyla, onayınız dahilinde sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri: Şirketimiz kanunlara uygun şekilde, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetleri kurgulanması, müşteri şikayet öneri, anket ve araştırmaları, müşteri isteklerini daha iyi yerine getirmek, ürünleri revize etmek, ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış, pazarlama faaliyetleri ve müşteri isteklerini daha iyi yerine getirebilmek amacıyla, kişilerin kendi istekleriyle vermiş oldukları bilgileri kaydeder. Aşağıdaki tabloda kişisel verilerinizin işlenmesindeki hukuki sebepler ve işlenme amaçları listelenmiştir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması : Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir. Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı kurulları gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir. Kişisel verilerinizin ayrıca onayınız dahilinde, şirketimizin dahil olduğu şirketler topluluğu içinde yer alan As Gıda Üretim ve Pazarlama A.Ş. ve diğer grup şirketleri; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program/hizmet ortağı kuruluşlar, hizmet sağlayıcıları, adımıza veri işyelen şirketler,  sosyal medya kuruluşları, sosyal ağ kuruluşları (facebook vb) ve çerez politikası çerçevesinde yurt içi/yurt dışı kuruluşlar ve diğer ilgili 3. kişiler ile paylaşılır.

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız: İlgili kişiler kişisel verilerine ilişkin haklarını kullanmak için öncelikle veri sorumlusuna başvurmak zorundadırlar. Kanunun 14'üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na doğrudan şikâyette bulunulamaz.

Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili

  1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  1. d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  2. e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  4. g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Haklarınızı veri sorumlusuna yani bize başvurarak kullanabilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Yöntemi

Başvurunuzu;

  • Şirketimizin, Gayrettepe Mahallesi Prof. Dr. Bülent Tarcan Caddesi Engin Pak İş Merkezi No: 5 Beşiktaş / İstanbul adresine yazılı olarak;
  • Şirketimizin kayıtlı elektronik posta adresi olan pakgida@hs01.kep.tr adresine, kayıtlı elektronik posta adresinizi kullanarak güvenli elektronik imza veya mobil imza ile;
  • Sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak kvkk@pakgida.com adresine e-posta göndererek yapabilirsiniz.

Başvuru yapılırken uyulması gereken usul ve esaslar hakkındaki daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'den ulaşabilirsiniz.

Pak Gıda Üretim ve Paz. A.Ş.

 

II-AÇIK RIZA METNİ

Pak Gıda Üretim ve Pazarlama A.Ş. tarafından hazırlanan aydınlatma metnini okudum, vermiş olduğum kişisel verilerimin aydınlatma metninde yer alan amaçlara ve şartlara uygun olarak işlenmesini kabul ve beyan ederim.

Yukarıdaki yer alan bilgilendirmeler kapsamında belirtilen izinleri/onayları veriyorsanız, bu hususlardaki kabul, rıza ve onayınızı  belirtmek üzere  ekran üzerindeki “Kişisel Veriler Aydınlatma ve Onay Metnini okudum, kabul ediyorum” kutucuğunu tıklayarak onayınızı verin.